ATUTY STUDIÓW DOKTORANCKICH

* prowadzenie zajęć przez praktyków (osoby realizujące międzynarodowe badania/granty oraz przedsiębiorców),
* przygotowywanie interdyscyplinarnych badań i rozpraw doktorskich łączących ze sobą aspekty nauk społecznych i medycznych z korzyścią dla doktoranta, uczelni przedsiębiorstw,
* przekazanie doktorantom specjalistycznej, praktycznej wiedzy, doświadczenia i kompetencji społecznych oraz badawczych w celu przygotowania przyszłych absolwentów zarówno do pracy naukowo-badawczej, jak i do aktywnego funkcjonowania na rynku usług zdrowotnych,
* możliwość współpracy uczelni z sektorem biznesu:
* możliwość nawiązania długofalowej współpracy z przedsiębiorstwami (otwarcie na faktyczne potrzeby przyszłych absolwentów studiów doktoranckich),
* prace badawcze o charakterze praktycznym,
* zmiana kultury organizacyjnej uczelni na praktyczny profil nauczania i przekazywania wiedzy, którą absolwent może w przyszłości wykorzystać,  
* zwiększenie świadomości wśród otoczenia biznesu o istotnej roli nauki i wartości badań w codziennym życiu, co buduje pozytywny obraz środowiska akademickiego.

KORZYŚCI DLA DOKTORANTÓW

• rozwój kompetencji specyficznych doktoranta (znajomość obowiązującego prawa, inne umiejętności dotyczące danej specyfiki pracy),
• rozwój kompetencji transferowalnych doktoranta (funkcjonowanie w grupie, przewodzenie, rozwiązywanie problemów i konfliktów, przedsiębiorczość, analiza ryzyka, efektywne funkcjonowanie w warunkach niepewności, wdrażanie innowacji, analityczność, organizacja pracy, świadomość biznesowa i rynkowa, orientacja na cele, precyzja, zarządzanie projektami, zarządzanie czasem, itd.),
• Zdobywanie doświadczenia zawodowego (zajęcia/staże w przedsiębiorstwach współpracujących w ramach programu studiów doktoranckich),
• Dostęp do bazy danych (udostępnionej przez podmiot zewnętrzny),
• Dostęp do innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w podmiotach zewnętrznych (znanych wcześniej doktorantowi jedynie teoretycznie – „z lektury”),
• Możliwość weryfikacji autorskich pomysłów w praktyce (badania naukowe, rozprawa doktorska),
• Zwiększenie świadomości w zakresie kształtowania własnej ścieżki kariery dzięki możliwości przetestowania własnej aktywności zarówno w środowisku naukowym, jak i pozanaukowym.

Zobacz pełny opis programu InterDoktorMen