PROGRAM STUDIÓW UWZGLĘDNIA:

* analizę potrzeb i oczekiwań grupy docelowej i rynku pracy (w tym celu, wśród potencjalnej grupy docelowej, została przeprowadzona ankieta weryfikująca faktyczne potrzeby i możliwości grupy docelowej),
* wiedzę i doświadczenia interesariuszy (krajowi i z krajów UE): w celu opracowania programu studiów przeprowadzono konsultacje ze środowiskiem akademickim, naukowym oraz przedstawicielami pracodawców
w celu wypracowania ze środowiskiem dobrych praktyk prowadzenia badań naukowych i nabywania doświadczenia oraz kompetencji przez doktorantów, które będą̨ mogli wykorzystać w pracy naukowej i zawodowej.

Studia doktoranckie InterDoktorMen są o profilu praktycznym, zawodowym. Program studiów uwzględnia realizację zajęć przez autorytety (w tym z krajów UE) i doświadczonych menedżerów ochrony zdrowia. Uczestnictwo w studiach daje możliwość wyjazdów studyjnych do prestiżowych ośrodków w Polsce i krajach UE, w celu nabywania dobrych praktyk zarządzania. Przewidziane, w programie studiów praktyki mają na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i prowadzenia badań w ramach prac doktorskich, których wyniki i efekty mogą być wdrożone w placówkach zdrowotnych
i skomercjalizowane, w konsekwencji wspierając innowacyjność kraju. Studia realizowane będą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego. Są innowacyjnymi studiami trzeciego stopnia, interdyscyplinarnymi, o profilu zawodowym, realizowanymi w formule środowiskowej i aplikacyjnej, międzysektorowej. Są skierowane do osób już zatrudnionych w instytucjach z otoczenia ochrony zdrowia lub/i mających doświadczenie zawodowe. Program studiów został zaprojektowany by doktorant mógł nie tylko nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności, ale w praktyce miał sposobność poznać i doświadczyć złożoności oraz specyfiki funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Jednocześnie doktorant ma możliwość prowadzenia badań (w prestiżowych ośrodkach z otoczenia naukowego i gospodarczego), których efekty i wyniki będzie można zastosować w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego i biznesu. Prace doktorskie będą dotyczyły wykonywanej już przez doktoranta pracy oraz ukierunkowane na dalszy rozwój zawodowego doświadczenia. Ponadto program studiów kładzie nacisk na kształtowanie etycznej i społecznej odpowiedzialności badawczej oraz zawodowej. Daje również możliwość osobistego rozwoju przez bezpośrednie uczestniczenie w grupach badawczych
i projektowych, jak również ciągły kontakt z doświadczonymi specjalistami i wykładowcami.

W TOKU STUDIÓW DOKTORANT MA MOŻLIWOŚĆ:

• nabycia praktycznej, specjalistycznej wiedzy z zakresu: metodologii badań naukowych, zarządzania, ekonomii, etyki biznesu, prawa, rachunkowości, logistyki oraz marketingu,
 • umiejętności: właściwego identyfikowania i analizowania problemów oraz doboru narzędzi do ich rozwiązywania, projektowania i przeprowadzania badań naukowych oraz wnioskowania statystycznego, tworzenia publikacji naukowych, podejmowania decyzji, analizy otoczenia, zarządzania jednostką/organizacją/zasobami ludzkimi, opracowania i realizowania strategii oraz biznes planu przedsięwzięcia, rozwiązywania konfliktów, wystąpień publicznych i sztuki prezentacji,
• kompetencji społecznych, w tym: właściwej komunikacji i budowania relacji w zespole, współpracy w grupie, kompetencji przywódczych, samodoskonalenia się, znajomości reguł społecznych i w świecie biznesu, właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, efektywnej autoprezentacji, • uczestniczenia w badaniach o charakterze zespołowym i pracy dydaktycznej łączącej pracowników naukowych i doktorantów, co może zapewnić wielokierunkowość i wzajemność stosunków wewnątrz zespołu oraz interdyscyplinarnego podejścia do problemów badawczych;
 • uformowanie doktoranta („student-centered learning”) jako naukowca, pracownika, obywatela poprzez rozwiniecie zdolności intelektualnych, ważnych cech z zakresu etyki pracy naukowej, zdolności dydaktycznych doktorantów na wszystkich poziomach nauczania akademickiego, a także uwrażliwienie doktorantów na interes społeczny związany z pracą naukową w ogóle, a w szczególności z prowadzonymi przez nich badaniami;

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA III STOPNIA

PROFIL KSZTAŁCENIA

Aplikacyjny

TYP WSPÓŁPRACY

Interdyscyplinarny i międzysektorowy

WSPÓŁPRACA

• W ramach prowadzenia badań naukowych możliwe jest podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami – podmiotami leczniczymi (np. szpital), w których prowadzone byłyby badania, • przygotowuje do wykonywania pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym (realizacji kariery zawodowej) w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • zakłada realizację badań na zlecenie podmiotu zewnętrznego (zatrudnienie na uczelni/w pozauczelnianej jednostce naukowej) lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (zatrudnienie u partnera),

DZIEDZINY NAUKI, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (obszar nauk medycznych) oraz ekonomicznych, prawnych i społecznych (obszar nauk społecznych)

Forma studiów:

STACJONARNE

Czas trwania studiów doktoranckich:

48 MIESIĘCY (8 SEMESTRÓW)

Stopień naukowy uzyskiwany przez doktoranta:

DOKTOR NAUK O ZDROWIU

PROFIL KSZTAŁCENIA

Studia stacjonarne

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ RAZEM

820

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

100

LICZBA GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH / GODZIN DYDAKTYCZNYCH

40-200 (min. 10-48 rocznie)

RAZEM 820 GODZIN PRZEZ 4 LATA

Zobacz pełny opis programu InterDoktorMen