TWOJE STUDIA DOKTORANCKIE

CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

40%

Około 500 godzin / 4 lata (~62 godziny / semestr)

CEL: zdobyć narzędzia i wiedzę z zarządzania i projektów badawczych w ochronie zdrowia.

ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE

(biznes, zarządzanie finansami i ryzykiem, statystyka i narzędzia managerskie)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

(metodologia badań i nauczania, negocjacje, management w służbie zdrowia)

CZĘŚĆ BADAWCZO ROZWOJOWA

60%

Samodzielnie lub w małych grupach w ramach studiów

CEL: badania i praktyczne wdrożenie zmiany w jednostkach medycznych w Polsce. Projekt istotą i podstawą do doktoratu.

FAZA 1 

Przygotowanie projektu pod okiem tutorów i promotora

FAZA 1 

Pilotaż projektu na niedużej próbie / w małej jednostce + analiza metody i wyników

FAZA 3

Pełne przeprowadzenie projektu + analiza wyników wraz z przygotowaniem publikacji

FAZA 4

(opcjonalnie po publikacji doktoratu)
Przeprowadzenie praktycznego wdrożenia wyników projektu w jednostkach partnerskich w Polsce

Program stacjonarnych studiów doktoranckich:

1. Etyka i prawo w badaniach i eksperymentach naukowych
2. Organizacja pracy i zarządzanie placówkami w sektorze ochrony zdrowia
3. Planowanie i zarządzanie strategiczne a biznesplan
4. Ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia
5. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - aspekty formalno-prawne, organizacyjne i społeczne
6. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
7. Metodyka nauczania i praktyka dydaktyczna w szkole wyższej
8. Metodologia badań i przygotowania publikacji naukowych
9. Biostatystyka
10. Prawo w ochronie zdrowia - obowiązujące regulacje
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi
12. Język angielski
13. Mierniki jakości - Standardy akredytacyjne, przygotowanie jednostki szpitalnej do oceny akredytacyjnej
14. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa/projektu
15. Zarządzanie projektami badawczymi
16. Bezpieczeństwo świadczeń medycznych w szpitalnej opiece zdrowotnej
17. Ochrona własności intelektualnej, Transfer i komercjalizacja wyników badań naukowych
18. Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia
19. Zarządzanie zmianą w organizacji
20. Zarządzanie logistyczną składową ryzyka w ochronie zdrowia
21. Zastosowanie czynnych metod zarządzaniem ryzykiem w podmiotach leczniczych
22. Metody analiz ekonomicznych i modele symulacyjne w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia
23. Sztuka negocjacji
24. Zarządzanie ryzykiem roszczeń w szpitalu oraz konfliktem z wykorzystaniem grupy medyczno-prawniczej
25. Bezpieczny szpital - zarządzanie procesami i łańcuchem dostaw w logistyce
26. Marketing , a zachowania konsumentów na rynku usług zdrowotnych
27. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i społeczna odpowiedzialność biznesu w ochronie zdrowia
28. Zarządzanie innowacjami i projektami w logistyce (wdrożenia)
29. Komunikacja w biznesie (od strony technologicznej jak i od strony praktycznej)
30. Rola menedżera w organizacjach ochrony zdrowia
31. Praktyki zawodowe/godziny dydaktyczne
32. Seminarium doktoranckie