JESTEŚMY LIDERAMI

Pokażemy Ci drogę do osiągnięcia sukcesu.

Projekt: InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ogólna charakterystyka programu studiów doktoranckich InterDoktorMen:

PROPOZYCJA DOTYCZY:

1 ) interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym.
2 ) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

CEL STUDIÓW

Cel główny projektu:

Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich(SD)przez opracowanie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi(WNOZ UM) Cel zostanie osiągnięty przez utworzenie i realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnego programu studiów dla menedżerów ochrony zdrowia (OZ) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Cele szczegółowe projektu:

* dostosowanie programu kształcenia SD do potrzeb i oczekiwań rynku pracy.
* opracowanie programu SD o charakterze aplikacyjnym, który przygotuje doktorantów do wykonywania pracy o charakterze badawczym/badawczo-rozwojowym (realizacji kariery zawodowej) w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego.
* wzmocnienie kompetencji twardych i miękkich doktorantów przez uczestniczenie w zajęciach z autorytetami, w wizytach studyjnych i praktykach.
* zespołowy charakter pracy badawczo-dydaktycznej, który przyczyni się do wielokierunkowości i wzajemności stosunków wewnątrz zespołu, a także interdyscyplinarnego podejścia do problemów badawczych.
* wysoka jakość badań naukowych, a finalnie doktoratów.
* uzyskanie przez doktorantów stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu.
* zwiększenie zdolności absolwentów SD do zatrudnienia.
* komercjalizacja wyników badań naukowych.
* spieranie innowacyjności kraju w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Stan obecny: brak w Polsce studiów doktoranckich z zarządzania w ochronie zdrowia dla menedżerów, które realizowałyby potrzeby i wymagania stawiane przez rynek pracy i usług zdrowotnych
i przygotowałby kadrę zarządczą ochrony zdrowia do:
• kompleksowego zarządzania i prowadzenia jednostek ochrony zdrowia, zdrowotnej.
• przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń w otoczeniu społeczno-gospodarczym i naukowym (przez nauczanie na uczelniach wyższych oraz pracę w swoim środowisku).
• skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami i zdarzeniami niepożądanymi w codziennej pracy.

Program studiów doktoranckich InterDoktorMen jest zgodny z wymogami krajowymi (aspekt formalny) oraz Dokumentami Krajowej Reprezentacji Doktorantów i rekomendacjami EUA. Będzie to pierwszy program studiów doktoranckich w Polsce, który uwzględnia efekty kształcenia z dziedzin nauk medycznych (studia interdyscyplinarne), o zdrowiu, ekonomicznych, prawnych, społecznych technicznych. Połączenie dziedzin nauk jest niezbędne, by po zakończeniu toku studiów absolwent był przygotowany do kompleksowego zarządzania placówką/jednostką zdrowotną.

PROGRAM STUDIÓW UWZGLĘDNIA:

* analizę potrzeb i oczekiwań grupy docelowej i rynku pracy (w tym celu, wśród potencjalnej grupy docelowej, została przeprowadzona ankieta weryfikująca faktyczne potrzeby i możliwości grupy docelowej),
* wiedzę i doświadczenia interesariuszy (krajowi i z krajów UE): w celu opracowania programu studiów przeprowadzono konsultacje ze środowiskiem akademickim, naukowym oraz przedstawicielami pracodawców
w celu wypracowania ze środowiskiem dobrych praktyk prowadzenia badań naukowych i nabywania doświadczenia oraz kompetencji przez doktorantów, które będą̨ mogli wykorzystać w pracy naukowej i zawodowej.

Studia doktoranckie InterDoktorMen są o profilu praktycznym, zawodowym. Program studiów uwzględnia realizację zajęć przez autorytety (w tym z krajów UE) i doświadczonych menedżerów ochrony zdrowia. Uczestnictwo w studiach daje możliwość wyjazdów studyjnych do prestiżowych ośrodków w Polsce i krajach UE, w celu nabywania dobrych praktyk zarządzania. Przewidziane, w programie studiów praktyki mają na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i prowadzenia badań w ramach prac doktorskich, których wyniki i efekty mogą być wdrożone w placówkach zdrowotnych
i skomercjalizowane, w konsekwencji wspierając innowacyjność kraju.
Studia realizowane będą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego. Są innowacyjnymi studiami trzeciego stopnia, interdyscyplinarnymi, o profilu zawodowym, realizowanymi w formule środowiskowej i aplikacyjnej, międzysektorowej. Są skierowane do osób już zatrudnionych w instytucjach z otoczenia ochrony zdrowia lub/i mających doświadczenie zawodowe. Program studiów został zaprojektowany by doktorant mógł nie tylko nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności, ale w praktyce miał sposobność poznać i doświadczyć złożoności oraz specyfiki funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Jednocześnie doktorant ma możliwość prowadzenia badań (w prestiżowych ośrodkach z otoczenia naukowego i gospodarczego), których efekty
i wyniki będzie można zastosować w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego i biznesu. Prace doktorskie będą dotyczyły wykonywanej już przez doktoranta pracy oraz ukierunkowane na dalszy rozwój zawodowego doświadczenia. Ponadto program studiów kładzie nacisk na kształtowanie etycznej i społecznej odpowiedzialności badawczej oraz zawodowej. Daje również możliwość osobistego rozwoju przez bezpośrednie uczestniczenie w grupach badawczych i projektowych, jak również ciągły kontakt z doświadczonymi specjalistami i wykładowcami.

W TOKU STUDIÓW DOKTORANT MA MOŻLIWOŚĆ:

• nabycia praktycznej, specjalistycznej wiedzy z zakresu: metodologii badań naukowych, zarządzania, ekonomii, etyki biznesu, prawa, rachunkowości, logistyki oraz marketingu,
 • umiejętności: właściwego identyfikowania i analizowania problemów oraz doboru narzędzi do ich rozwiązywania, projektowania i przeprowadzania badań naukowych oraz wnioskowania statystycznego, tworzenia publikacji naukowych, podejmowania decyzji, analizy otoczenia, zarządzania jednostką/organizacją/zasobami ludzkimi, opracowania i realizowania strategii oraz biznes planu przedsięwzięcia, rozwiązywania konfliktów, wystąpień publicznych i sztuki prezentacji,
 • kompetencji społecznych, w tym: właściwej komunikacji i budowania relacji w zespole, współpracy w grupie, kompetencji przywódczych, samodoskonalenia się, znajomości reguł społecznych i w świecie biznesu, właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, efektywnej autoprezentacji,
 • uczestniczenia w badaniach o charakterze zespołowym i pracy dydaktycznej łączącej pracowników naukowych i doktorantów, co może zapewnić wielokierunkowość i wzajemność stosunków wewnątrz zespołu oraz interdyscyplinarnego podejścia do problemów badawczych;
 • uformowanie doktoranta („student-centered learning”) jako naukowca, pracownika, obywatela poprzez rozwiniecie zdolności intelektualnych, ważnych cech z zakresu etyki pracy naukowej, zdolności dydaktycznych doktorantów na wszystkich poziomach nauczania akademickiego, a także uwrażliwienie doktorantów na interes społeczny związany z pracą naukową w ogóle, a w szczególności z prowadzonymi przez nich badaniami;

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA III STOPNIA

PROFIL KSZTAŁCENIA

Aplikacyjny

TYP WSPÓŁPRACY

Interdyscyplinarny i międzysektorowy

WSPÓŁPRACA

• W ramach prowadzenia badań naukowych możliwe jest podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami – podmiotami leczniczymi (np. szpital), w których prowadzone byłyby badania, • przygotowuje do wykonywania pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym (realizacji kariery zawodowej) w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • zakłada realizację badań na zlecenie podmiotu zewnętrznego (zatrudnienie na uczelni/w pozauczelnianej jednostce naukowej) lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (zatrudnienie u partnera),

DZIEDZINY NAUKI, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA

nauk medycznych i nauk o zdrowiu (obszar nauk medycznych) oraz ekonomicznych, prawnych i społecznych (obszar nauk społecznych)

Forma studiów:

STACJONARNE

Czas trwania studiów doktoranckich:

48 MIESIĘCY (8 SEMESTRÓW)

Stopień naukowy uzyskiwany przez doktoranta:

DOKTOR NAUK O ZDROWIU

PROFIL KSZTAŁCENIA

Studia stacjonarne

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ RAZEM

820

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

100

LICZBA GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH / GODZIN DYDAKTYCZNYCH

40-200 (min. 10-48 rocznie)

RAZEM 820 GODZIN PRZEZ 4 LATA

Program studiów w ramach Projektu InterDoktorMen dla menedżerów ochrony zdrowia obejmuje(820h):

• 520h zajęć (w tym fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe),
• 100h seminarium doktoranckie,
• do 200h praktyk, prowadzenie zajęć́ dydaktycznych,
• 40 przedmiotów (w tym fakultatywne),

ATUTY STUDIÓW DOKTORANCKICH

* prowadzenie zajęć przez praktyków (osoby realizujące międzynarodowe badania/granty oraz przedsiębiorców),
 * przygotowywanie interdyscyplinarnych badań i rozpraw doktorskich łączących ze sobą aspekty nauk społecznych i medycznych z korzyścią dla doktoranta, uczelni przedsiębiorstw,
 * przekazanie doktorantom specjalistycznej, praktycznej wiedzy, doświadczenia i kompetencji społecznych oraz badawczych w celu przygotowania przyszłych absolwentów zarówno do pracy naukowo-badawczej, jak i do aktywnego funkcjonowania na rynku usług zdrowotnych,
 * możliwość współpracy uczelni z sektorem biznesu:
 * możliwość nawiązania długofalowej współpracy z przedsiębiorstwami (otwarcie na faktyczne potrzeby przyszłych absolwentów studiów doktoranckich),
 * prace badawcze o charakterze praktycznym,
 * zmiana kultury organizacyjnej uczelni na praktyczny profil nauczania i przekazywania wiedzy, którą absolwent może w przyszłości wykorzystać,
 * zwiększenie świadomości wśród otoczenia biznesu o istotnej roli nauki i wartości badań w codziennym życiu, co buduje pozytywny obraz środowiska akademickiego.

KORZYŚCI DLA DOKTORANTÓW

• rozwój kompetencji specyficznych doktoranta (znajomość obowiązującego prawa, inne umiejętności dotyczące danej specyfiki pracy),
• rozwój kompetencji transferowalnych doktoranta (funkcjonowanie w grupie, przewodzenie, rozwiązywanie problemów i konfliktów, przedsiębiorczość, analiza ryzyka, efektywne funkcjonowanie w warunkach niepewności, wdrażanie innowacji, analityczność, organizacja pracy, świadomość biznesowa i rynkowa, orientacja na cele, precyzja, zarządzanie projektami, zarządzanie czasem, itd.),
• Zdobywanie doświadczenia zawodowego (zajęcia/staże w przedsiębiorstwach współpracujących w ramach programu studiów doktoranckich), • Dostęp do bazy danych (udostępnionej przez podmiot zewnętrzny),
• Dostęp do innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w podmiotach zewnętrznych (znanych wcześniej doktorantowi jedynie teoretycznie – „z lektury”),
• Możliwość weryfikacji autorskich pomysłów w praktyce (badania naukowe, rozprawa doktorska),
• Zwiększenie świadomości w zakresie kształtowania własnej ścieżki kariery dzięki możliwości przetestowania własnej aktywności zarówno w środowisku naukowym, jak i pozanaukowym.

SYLWETKA ABSOLWENTA/BENEFICJENTA PROJEKTU

Absolwent Studiów nabędzie zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, wsparte wiedzą z obszaru nauk: społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent posiada specjalistyczną, ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych. Zna aktualne metody badań i potrafi dobierać je odpowiednio do specyfiki realizowanego przedsięwzięcia. Samodzielnie potrafi opracować koncepcję badań, projektów oraz wie, jak przygotować warsztat badawczy, umie przeprowadzić proces badawczy. Ponadto potrafi skutecznie przeprowadzać analizy, syntezy, jak również oceniać przydatność literatury naukowej w zakresie dziedziny i wybranej dyscypliny studiów. Zna zasady funkcjonowania systemu finansowania nauki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków na badania i zasad realizacji projektów naukowych. Umie przekazywać nabytą wiedzę, dzielić się z doświadczeniami i może realizować zadania dydaktyczne na poziomie akademickim. Jednocześnie przez realizowanie badań naukowych i napisanie rozprawy doktorskiej, przyczynia się do rozwoju nauki oraz poszerzania wiedzy w zakresie określonej dyscypliny studiów. Absolwent jest świadomy odpowiedzialności społecznej, jaką ponosi badacz oraz przestrzega zasad etycznych w pracy naukowej, jak również na rynku usług zdrowotnych. W toku studiów Doktorant zostanie przygotowany do: a) kontynuacji pracy naukowej lub/i dydaktycznej (posiada szeroką wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktoratu; praktyczne umiejętności i nabyte kompetencje społeczne, które umożliwią mu dzielenie się wiedzą, umiejętnościami ze studentami i środowiskiem naukowym, oraz pogłębianie swoich naukowych zainteresowań) b) zarządzania kadrą lub/i podmiotem leczniczym lub inną organizacją funkcjonującą w sektorze ochrony zdrowia ochroną zdrowia w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, c) prowadzenia dalszych badań/działań z pogranicza B+R oraz wdrożenie wyników badań i ich naukowa lub komercyjna realizacja w otoczeniu społeczno-gospodarczym.