Ogólna charakterystyka programu studiów doktoranckich InterDoktorMen:

PROPOZYCJA DOTYCZY:

1 ) interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym.
2 ) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

CEL STUDIÓW

Cel główny projektu:

Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich(SD)przez opracowanie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi(WNOZ UM) Cel zostanie osiągnięty przez utworzenie i realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnego programu studiów dla menedżerów ochrony zdrowia (OZ) na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Cele szczegółowe projektu:

* dostosowanie programu kształcenia SD do potrzeb i oczekiwań rynku pracy.
* opracowanie programu SD o charakterze aplikacyjnym, który przygotuje doktorantów do wykonywania pracy o charakterze badawczym/badawczo-rozwojowym (realizacji kariery zawodowej) w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego.
* wzmocnienie kompetencji twardych i miękkich doktorantów przez uczestniczenie w zajęciach z autorytetami, w wizytach studyjnych i praktykach.
* zespołowy charakter pracy badawczo-dydaktycznej, który przyczyni się do wielokierunkowości i wzajemności stosunków wewnątrz zespołu, a także interdyscyplinarnego podejścia do problemów badawczych.
* wysoka jakość badań naukowych, a finalnie doktoratów.
* uzyskanie przez doktorantów stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu.
* zwiększenie zdolności absolwentów SD do zatrudnienia.
* komercjalizacja wyników badań naukowych.
* spieranie innowacyjności kraju w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia.

Zobacz pełny opis programu InterDoktorMen