WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne oraz niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019 określa szczegółowo uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 171/2018 z dnia 29 marca 2018 r. dostępna w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Informacje ogólne dotyczące rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzą powoływane przez dziekanów komisje rekrutacyjne ds. studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie składa się z:

 1. oceny formalnej dokumentów złożonych przez kandydatów,
 2. postępowania kwalifikacyjnego,
 3. wydania decyzji w sprawach przyjęcia na studia.

Kandydaci są zobowiązani złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie, w terminie określonym w planie rekrutacji, następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora o przyjęcie na studia doktoranckie, wzór podania określa załącznik nr 5 uchwały rekrutacyjnej,
 2. życiorys zawierający opis dotychczasowego przebiegu kształcenia, doświadczenia zawodowego oraz udziału w badaniach naukowych,
 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 4. zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 5. informację o dotychczasowych osiągnięciach w pracy naukowej,
 6. zaświadczenia o odbywaniu studiów w trybie indywidualnego toku studiów oraz ukończonych studiach podyplomowych,
 7. kopię dokumentu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 8. cztery aktualne fotografie w formacie przeznaczonym do dokumentu tożsamości.

Kandydaci są zobowiązani złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie, w terminie określonym w planie rekrutacji, następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o ukończonych studiach MBA,
 2. zaświadczenie o zatrudnieniu,
 3. informację o osiągnięciach zawodowych, w tym ukończonych certyfikowanych szkoleniach menedżerskich, udokumentowanym wdrożeniu systemu zarządzania w jednostce ochrony zdrowia lub jego racjonalizacji, nagrodach w zakresie zarządzania w jednostce ochrony zdrowia lub jednostką ochrony zdrowia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym komisja rekrutacyjna przyznaje kandydatom punkty rekrutacyjne w szczególności za:

 1. średnią ocen za okres studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 2. średnią ocen uzyskaną w toku studiów – w przypadku kandydata będącego beneficjentem programu ,,Diamentowy Grant”;
 3. wynik egzaminu kwalifikacyjnego z nowożytnego języka obcego,
 4. wynik egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu kierunkowego,
 5. osiągnięcia naukowe.

Szczegółowe kryteria przyznawania i zasady obliczania punktów rekrutacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym określa załącznik nr 8 do uchwały rekrutacyjnej.

Komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, w tym do egzaminów kwalifikacyjnych z nowożytnego języka obcego oraz przedmiotu kierunkowego, po dokonaniu pozytywnej oceny formalnej dokumentów złożonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotu kierunkowego jest zgodny z tematyką badawczą doktoratu lub planowaną tematyką pracy badawczej, określoną przez kierownika jednostki organizacyjnej lub kierownika studiów doktoranckich prowadzonych w ramach projektów we właściwym wniosku o przyznanie miejsc na studia doktoranckie.

Egzamin kwalifikacyjny z przedmiotu kierunkowego odbywa się w formie ustnej.

Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka obcego przeprowadza Centrum Nauczania Języków Obcych i odbywa się on w formie pisemnej.

Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne komisje rekrutacyjne tworzą listy rankingowe. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na listach rankingowych decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w ramach liczby miejsc na studiach doktoranckich określonej przez Rektora na dany rok akademicki.


EGZAMIN Z PRZEDMIOTU KIERUNKOWEGO  NA STUDIA DOKTORANCKIE DLA MENEDŻERÓW OCHRONY ZDROWIA  NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
odbędzie się:
13 września (czwartek), godz. 11.00
pl. Hallera 1 w Łodzi, Ip.
UWAGA: zmiana pokoju z 128 na 116.

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE DLA MENEDŻERÓW OCHRONY ZDROWIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

odbędzie się: 14 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 W CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH pl. Hallera 1 w Łodzi, IIIp.


Wyniki egzaminów

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia w ramach projektu InterDoktorMen: egzamin 13 września 2018

Wyniki egzaminu z nowożytnego języka obcego dla projektu InterDoktorMen


Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie InterDoktorMen


Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia w ramach projektu InterDoktorMen


Wyniki egzaminu z nowożytnego języka obcego strona

Szanowni Państwo, w celu identyfikacji kandydata, proszę posługiwać się numerem identyfikacyjnym, który jest znany tylko Państwu i został nadany w trakcie procesu rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym.

Zgłoś się na STUDIA DOKTORANCKIE

ROZPOCZNIJ

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

HARMONOGRAM REKRUTACJI

PROCEDURY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

TERMINY

Ogłoszenie naboru na studia doktoranckie oraz wykazu miejsc na studiach doktoranckich

do 25 kwietnia 2018 r.

Składanie dokumentów przez kandydatów

Dokumenty należy składać do Dziekanatu Nauk o Zdrowiu - plac Hallera 1, bud. 1, pok.122, 90-647 Łódź w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.30-16.00

do 30 maja 2018 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich – zakwalifikowanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego

7 czerwca 2018 r., godz. 12.00

Egzamin kwalifikacyjny z nowożytnego języka obcego

15 czerwca 2018 r., godz. 15.00 (Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi, Aula 1000, ul. Pomorska 251)

Ogłoszenie wyników egzaminu kwalifikacyjnego z nowożytnego z języka obcego

4 lipca 2018 r., godz. 12.00

Egzamin kwalifikacyjny z przedmiotu kierunkowego

9 – 13 lipca 2018 r. , godz. 9.00 – 15.00 Terminy mogą nieznacznie ulec zmianie

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

18 lipca 2018 r., godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie

20 lipca 2018 r., godz. 12.00

Wydawanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie

do 20 sierpnia 2018 r.

Wykaz opiekunów naukowych dla studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia

dr hab. n.med. Dariusz Timler

Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof  

dr hab. n.med. Ewelina Gaszyńska

Zakład Higieny i Promocji Zdrowia 

dr hab. n.med. Włodzimierz Stelmach

Zakład Medycyny Społecznej  

prof. dr hab. n.med. Wojciech Drygas

Zakład Medycyny Zapobiegawczej  

dr hab. n.hum.prof. nadzw. Wojciech Bielecki

Zakład Patologii Społecznych

dr hab. n.med.prof. nadzw. Janusz Sikora

Kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej dla Dzieci

prof. dr hab. n.med. Maria Respondek-Liberska

Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych

dr hab. n.med. Kinga Polańska

Zakład Higieny i Promocji Zdrowia

prof. dr hab. n.med. Katarzyna Cypryk

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego

dr hab. n.tech. Michał Marczak

Zakład Jakości Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych

dr hab. n. o zdrowiu Ewa Borowiak

Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi

prof. Cezary Watała

Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi

prof. Przemysław Kardas

Zakład Medycyny Rodzinnej

prof. Ewa Brzezińska-Błaszczyk

Zakład Immunologii Doświadczalnej

dr hab. n.med. Łukasz Dziki

Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej

dr hab. n. o zdrowiu Jan Krakowiak

Zakład Medycyny Społecznej

dr hab. n.med.prof. nadzw. Magdalena Kwaśniewska

Zakład Medycyny Zapobiegawczej

dr hab. n.prawn.prof. nadzw. Rafał Kubiak

Zakład Prawa Medycznego

TEMATYKA BADAŃ NAUKOWYCH:

 1. Podstawy zarządzania
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Zarządzanie projektami
 4. Podstawy logistyki
 5. Zarządzanie logistyczne
 6. Podstawy teorii ryzyka
 7. Zarządzanie ryzykiem
 8. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach socjoekonomicznych
 9. Zarządzanie ryzykiem w Systemie Ochrony Zdrowia
 10. Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie konfliktami
 11. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych
 12. Zarządzanie ryzykiem roszczeń odszkodowawczych
 13. Podstawy epidemiologii
 14. Epidemiologia zakażeń szpitalnych
 15. Zarządzanie ryzykiem zakażeń szpitalnych
 16. Podstawy teorii jakości
 17. Zarządzanie jakością w Systemie Ochrony Zdrowia
 18. Zdrowie publiczne
 19. Systemy informacyjne w ochronie zdrowia
 20. Marketing usług zdrowotnych
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia
 22. Prawo w ochronie zdrowia
 23. Ekonomika menedżerska ochrony zdrowia