SYLWETKA ABSOLWENTA/BENEFICJENTA PROJEKTU

Absolwent Studiów nabędzie zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, wsparte wiedzą z obszaru nauk: społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent posiada specjalistyczną, ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych. Zna aktualne metody badań i potrafi dobierać je odpowiednio do specyfiki realizowanego przedsięwzięcia. Samodzielnie potrafi opracować koncepcję badań, projektów oraz wie, jak przygotować warsztat badawczy, umie przeprowadzić proces badawczy. Ponadto potrafi skutecznie przeprowadzać analizy, syntezy, jak również oceniać przydatność literatury naukowej w zakresie dziedziny i wybranej dyscypliny studiów. Zna zasady funkcjonowania systemu finansowania nauki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków na badania i zasad realizacji projektów naukowych. Umie przekazywać nabytą wiedzę, dzielić się z doświadczeniami i może realizować zadania dydaktyczne na poziomie akademickim. Jednocześnie przez realizowanie badań naukowych i napisanie rozprawy doktorskiej, przyczynia się do rozwoju nauki oraz poszerzania wiedzy w zakresie określonej dyscypliny studiów. Absolwent jest świadomy odpowiedzialności społecznej, jaką ponosi badacz oraz przestrzega zasad etycznych w pracy naukowej, jak również na rynku usług zdrowotnych. W toku studiów Doktorant zostanie przygotowany do: a) kontynuacji pracy naukowej lub/i dydaktycznej (posiada szeroką wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktoratu; praktyczne umiejętności i nabyte kompetencje społeczne, które umożliwią mu dzielenie się wiedzą, umiejętnościami ze studentami i środowiskiem naukowym, oraz pogłębianie swoich naukowych zainteresowań) b) zarządzania kadrą lub/i podmiotem leczniczym lub inną organizacją funkcjonującą w sektorze ochrony zdrowia ochroną zdrowia w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia, c) prowadzenia dalszych badań/działań z pogranicza B+R oraz wdrożenie wyników badań i ich naukowa lub komercyjna realizacja w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Zobacz pełny opis programu InterDoktorMen